GS Temari Educació física

1. L’activitat física i la salut. Criteris d’avaluació:

– Descriu i valora els beneficis i riscos de l’activitat física com a hàbit de vida saludable.

– Planifica un programa d’activitat física orientat a la salut, valorant la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, estableix els objectius adequats, i aplica correctament els principis i mètodes d’entrenament.

– Planifica i programa proves d’avaluació de la condició física.

– Analitza els conceptes de prevenció i seguretat en l’activitat física, i executa diferents activitats que hi estiguin relacionades.

– Identifica la influència d’alguns hàbits i pràctiques socials negatius per a la salut.

– Descriu els elements que constitueixen l’autocontrol corporal: la higiene, l’alimentació equilibrada, el descans i la relaxació.

-Caracteritza l’activitat física terapèutica i valora els avantatges de la participació en activitats físiques adaptades.

2. L’activitat física recreativa i l’expressió corporal. Criteris d’avaluació:

– Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de lleure. Reconeix la importància de l’activitat física en el temps de lleure.

– Descriu i caracteritza l’oferta d’activitats físiques recreatives més habituals en diferents àmbits: escolar, associatiu, etc.

– Valora la importància de les habilitats personals i socials que es posen en joc en les activitats recreatives.

– Programa activitats individuals i en grup que afavoreixin la comunicació i l’expressió per mitjà del llenguatge corporal, utilitzant si escau un suport rítmic.

– Descriu modificacions de diferents jocs i esports, segons els objectius que es vulguin aconseguir.

3. L’activitat física i l’esport. Criteris d’avaluació:

– Descriu l’organització de l’esport, i diferents tipus d’esports i competicions.

– Identifica els valors individuals i socials de l’esport. Estableix relacions entre els valors dels jocs d’altres cultures i èpoques i l’esport en les societats actuals.

– Analitza de manera crítica l’esport com a fenomen social i cultural, i la seva repercussió en els mitjans de comunicació.

– Descriu la pràctica de diferents esports individuals i col·lectius amb aparells manuals i sense.

– Identificació les qualitats físiques, habilitats motrius i principis tecnicotàctics que es posen en joc en diferents activitats esportives.

– Reconeix els principis i mètodes de l’entrenament: volum, freqüència i intensitat.