Història

1984

Els ensenyaments d’adults comencen l’any 1984 organitzats com a secció dins l’Escola d’Arts i Oficis “Escola del Treball”, inicialment per a la formació del personal de la Diputació de Barcelona, però oberts a l’exterior en les especialitats de Graduat Escolar, Proves de Maduresa de Formació Professional de Primer Grau i Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

1986

L’any 1986 s’obre la matrícula d’adults als ciutadans, sense cap reserva.

1991-1993

L’any 1991 s’inicia un procés de separació entre els ensenyaments artístics i els d’adults, i se’n fan dos centres independents. La separació s’aprova el novembre de 1991 i es crea el Centre de Formació d’Adults Can Batlló (CFA Can Batlló).

L’any 1992 s’amplia l’oferta amb un grup d’Accés a Mòduls III en pla experimental en col•laboració amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat.

En 1993 s’ofereixen estudis universitaris a través de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Igualment a través de la UNED es començà el 1r curs de tres carreres universitàries: Dret, Geografia i història i Empresarials.

1995-1999

El curs 1995 s’inicia el 2n curs de les carreres de la UNED i s’amplia l’oferta amb cicles de xerrades, cursos per a la formació d’auxiliars geriàtrics i un curs de gestió informatitzada, entre d’altres.

En el Pla d’Objectius de la Diputació de Barcelona per al període 1996-99, el CFA Can Batlló és considerat com un centre propi d’ensenyament d’adults i s’obre també a la referència municipal.

El curs 1996-97 s’inicien els cursos d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior com a substituts dels Cursos d’Accés als Mòduls Professionals III.

El curs 1997-98 s’inicia el curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Es potencien els cursos de formació per a l’ocupació mitjançant el Fons Social Europeu. Aquest és l’últim curs que s’ofereixen els cursos universitaris de la UNED ja que es traslladen a un altre centre de Barcelona.

1999-2000

Al llarg del curs 1999-2000 es crea el departament d’orientació i ocupació i s’inicia un treball conjunt amb els altres centres de la Diputació que ofereixen cursos ocupacionals. S’aprova un projecte d’un centre de formació permanent per treballar juntament amb l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola Professional de la Dona. Aquest curs també s’aprova un projecte per crear una aula d’autoaprenentatge en el CFA Can Batlló.

2001-2004

Entre 2001 i el 2004 continua el projecte de Centre de Formació Permanent per a persones adultes, ara entre dues escoles, el CFA Can Batlló i l’Escola d’Arts i Oficis. S’adapta l’organització i l’estructura interna, alhora que s’aprofundeix en el model d’oferta formativa no reglada. Simultàniament, i amb la voluntat de possibilitar un model educatiu ric i flexible, s’elabora un pla de futur de centre i el corresponent pla de viabilitat que incorpora la manera d’implicar-lo en accions de cooperació amb els ens locals, per acabar sent un model de referència per al territori tant pel que fa a l’oferta formativa com a la seva organització i funcionament.

Entre el 2001 i el 2004 el CFA Can Batlló amplia l’oferta de cursos d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i es continua la línia d’oferir cursos destinats a col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, mòduls sociosanitaris, convenis de col·laboració amb el Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona i amb una associació de rehabilitació de persones amb dependència de l’alcohol.

2007-2009

L’any 2007 el CFA Can Batlló va ser reconegut com a Centre experimental per poder impartir la Preparació a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en la resolució EDU/17/2007 de 2 d’agost.

El curs 2008-09 s’imparteixen en el CFA Can Batlló Cursos de Competències Bàsiques per al personal de la Diputació de Barcelona.

2011

Des de l’1 de juliol de 2011, mitjançant el Conveni específic de col·laboració entre la Diputació, l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’acorda el traspàs del la titularitat del CFA Can Batlló a l’Ajuntament de Barcelona i el funcionament i gestió del centre al Consorci d’Educació de Barcelona.

2012

Actualment el CFA Can Batlló imparteix cursos de Preparació a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior, cursos d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys, i cursos d’iniciació a l’anglès, autoaprenentatge d’anglès i tallers diversos per a l’alumnat matriculat al CFA Can Batlló. També organitza diverses activitats formatives complementàries com el Club de lectura de la biblioteca, concursos, xerrades i exposicions. El CFA Can Batlló participa en el Programa d’Aprenentatge Permanent d’Educació d’Adults “Lifelong Learning Programme“, subprograma “Grundtvig” de la Unió Europea amb un projecte conjunt amb escoles de Dinamarca, Suècia i Anglaterra.