GS Temari Dibuix tècnic

1. Traçats fonamentals en el pla. Criteris d’avaluació:

– Resol gràficament el traçat de rectes paral·leles i perpendiculars, la divisió de segments i les operacions bàsiques amb angles, circumferències i tangències, emprant les propietats i les lleis geomètriques.

– Representa gràficament diferents elements geomètrics (triangles, quadrilàters i polígons regulars) emprant les propietats i les lleis geomètriques.

2. Relacions geomètriques. Criteris d’avaluació:

– Reconeix les relacions i transformacions geomètriques (igualtat, translació, simetria, gir, homotècia, semblança i equivalència).

– Aplica els diferents tipus d’escala en la representació gràfica.

3. Sistema dièdric. Criteris d’avaluació:

– Representa formes i objectes en el sistema dièdric.

4. Sistema axonomètric. Criteris d’avaluació:

– Reconeix els eixos axonomètrics i el seu coeficient de reducció.

– Representa sòlids senzills amb la perspectiva isomètrica i la cavallera.

5. Normalització. Criteris d’avaluació:

– Interpreta la simbologia i la normalització continguda en un plànol d’àmbit industrial i/o arquitectònic.

– Utilitza les línies normalitzades i els formats del plànols segons la normativa.

– Representa objectes segons el sistema de vistes europeu.

– Representa gràficament talls i seccions d’objectes d’àmbit industrial i arquitectònic.

– Acota plànols d’àmbit industrial i/o arquitectònic.