GS Temari Ciències de la terra i del medi ambient

1. El sistema Terra i el mediambient. Criteris d’avaluació:

– Identifica la teoria de sistemes a l’estudi del medi. Identifica la Terra com un gran sistema, i evidencia les transformacions energètiques en la dinàmica terrestre interna i externa.

-Identifica, amb l’ajut de diagrames, el funcionament d’un entorn en termes de circulació i dipòsit temporal de materials i d’energia.

– Representa les relacions causals en el diferents subsistemes terrestres.

2. La geosfera. Criteris d’avaluació:

– Reconeix els diferents mètodes d’estudi del interior de la Terra, a partir de la interpretació de dades donades.

– Formula el balanç energètic de la Terra, descrivint les diferents manifestacions de les energies interna i externa i identificant els canvis que aquestes produeixen en la superfície del planeta.

– Representa i interpreta el cicle geològic.

– Representa els límits entre plaques tectòniques i els fenòmens geològics associats, identificant els diferents models de convecció en el mantell.

– Diferència els tipus d’erupcions volcàniques, classificant els productes volcànics.

– Aplica el mètode per a la localització i càlcul de la magnitud dels sismes, interpretant sismogrames, identificant les ones sísmiques i comparant les diferents escales de mesura.

– Interpreta la representació cartogràfica de riscos relacionats amb processos geològics interns i externs, i l’aplicació dels processos externs en els diferents sistemes: vessants, fluviotorrencials, aigües subterrànies, glacials, eòlics i costaners.

– Classifica les roques segons el seu origen i representa el cicle de les roques, descrivint els processos formadors de les roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries.

3. El temps en geologia. Els mètodes d’estudi de la Terra i la seva aplicació. Criteris d’avaluació:

– Representa els temps geològics diferenciant la datació absoluta i la relativa i reconeix l’aplicació dels fòssils com a indicadors de l’edat i dels ambients sedimentaris.

– Interpreta i utilitza el mapa geològic, analitzant els talls geològics. Identifica els trets geològics bàsics de Catalunya i de la península Ibèrica.

– Identifica, representa i interpreta el relleu de la Terra (sistemes cartogràfics), a partir de mapes temàtics.

– Interpreta mapes topogràfics, delimitant conques i fent càlculs de superfícies i pendents.

4. Les capes fluides de la terra. Criteris d’avaluació:

– Caracteritza l’atmosfera (composició, estructura i evolució), identificant els agents i processos atmosfèrics.

– Analitza climogrames, classificant els climes a la Terra i comparant els climes de Catalunya.

– Interpreta mapes del temps, diferenciant entre clima i temps atmosfèric i esquematitzant la circulació general de l’atmosfera.

– Identifica els impactes a l’atmosfera, reconeixent els agents contaminants, el boirum i la pluja àcida i valorant-ne els efectes a escala global (afebliment de la capa d’ozó i l’escalfament global).

– Caracteritza la contaminació de l’aire (immissió i emissió), analitzant les actuacions en defensa de la qualitat de l’aire.

– Caracteritza la hidrosfera, i analitza el cicle hidrològic.

– Caracteritza les aigües oceàniques, les aigües continentals superficials i les aigües subterrànies i valora els recursos hídrics de Catalunya.

– Identifica paràmetres relacionats amb la circulació de les aigües: cabal, permeabilitat i porositat.

– Identifica els impactes a la hidrosfera, analitza la contaminació de l’aigua continental superficial i de les subterrànies i valora el impacte de la sobreexplotació i contaminació dels aqüífers.

– Identifica l’origen de les aigües residuals, i esquematitza el procés de depuració.

– Descriu el procés de potabilització, analitzant els mètodes de control de la qualitat de l’aigua.

5. Recursos i impactes de la geosfera. Criteris d’avaluació:

– Diferencia i compara els recursos renovables i els no renovables, i identifica els recursos energètics convencionals i alternatius i l’impacte derivat de l’explotació d’alguns recursos no renovables.

– Identifica els horitzons, perfil i pedió d’un sòl i els diferents tipus de sòls, i classifica la textura dels sòls.

– Defineix el concepte d’impacte ambiental, caracteritzant alguns impactes ambientals a diferents escales, especialment el risc de contaminació, erosió i desertització, analitzant les causes de la pèrdua de sòls a Catalunya.

– Reconeix les principals característiques dels sistemes costaners i els conceptes de dinàmica litoral i morfologia costanera, valorant els riscos i els impactes mediambientals en les zones costaneres.

6. Gestió ambiental i desenvolupament sostenible. Criteris d’avaluació:

– Identifica i caracteritza els residus: urbans, agrícoles, ramaders, forestals, sanitaris, industrials i radioactius, i analitza els problemes que presenta el seu tractament.

– Caracteritza el concepte de gestió ambiental, valorant les conseqüències de les accions humanes sobre el medi ambient i la importància de l’educació ambiental i en la sostenibilitat.

– Analitza la relació entre la conservació i preservació del medi i la millora de la qualitat de vida, identificant el paisatge com a recurs i valorant la gestió d’espais naturals.