GS Temari Fonaments de les arts

El concepte d’art i d’estètica en els diferents moments històric – culturals.

  • Descriu i reconeix els significats i funcions socials de l’art i el paper de l’artista en els diferents contextos històrics.

Les diferents manifestacions artístiques

  • Reconeix els tipus de manifestacions de la cultura visual (pintura, escultura, arquitectura i arts utilitàries), la música, la dansa i les arts escèniques amb les seves característiques estilístiques i gèneres.
  • Estableix les connexions entre les diverses manifestacions artístiques i culturals de diferents moviments i èpoques.

El fet artístic des de les primeres manifestacions artístiques fins al segle XXI

  • Analitza, interpreta i valora els artistes i les obres, o manifestacions culturals, més rellevants de cada època i moviment.
  • Identifica l’estil, o el moviment cultural, i descriu els seus trets definitoris, formals i conceptuals, fent esment a les aportacions i innovacions tècniques, materials i/o de llenguatge.

Les manifestacions artístiques i la cultura visual a les civilitzacions del món

  • Identifica el concepte d’art a les diferents civilitzacions i períodes històrics, analitzant-lo i interpretant-lo, establint comparacions entre les diferents concepcions de l’art i l’estètica.