AU Temari Llengua catalana

Objectius

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència lingüística en llengua catalana, fonamentalment en els aspectes de comprensió, coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.

Examen

La prova s’estructura en tres parts:

1. Comprensió lectora
2. Expressió escrita
3. Reflexió lingüística

1. Comprensió lectora (3 punts)

En aquesta part es vol avaluar la teva capacitat d’anàlisi i de comprensió. A partir d’un text d’unes 250 paraules de registre literari, científic, tècnic, periodístic, publicitari, etc., es formularan sis preguntes amb respostes d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir a algunes de les qüestions següents:
• El significat d’una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context;
• El tipus de text, la seva estructura, la intenció de l’autor; anàlisi d’idees, opinions i arguments.
• La relació de diverses parts del text entre elles o amb el conjunt; inferències i implicacions, la lògica dels arguments, la coherència o incoherència dels raonaments.
• Paràfrasi o glossa d’expressions i locucions.
• El lèxic: polisèmia i homonímia, sinonímia i antonímia, hiperonímia, hiponímia.

 

2. Expressió escrita (4 punts)

En aquesta part s’ha de demostrar la capacitat d’elaborar i reformular textos: saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn d’algun dels temes o motius que es proposen, demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l’autor, reescriure un model textual en diferents temps o modes verbals, utilitzar diferents registres, transformar estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.), entre d’altres.
Aquesta part s’estructurarà en dos exercicis de redacció.
Un primer exercici breu (1 punt), que podrà incloure des de la síntesi, la paràfrasi o la transformació d’algun fragment del text inicial, fins a descriure algun objecte, posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o confegir un comentari personal a propòsit d’algun tema proposat.
Un segon exercici (3 punts) on es demanarà un redactat, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova, o sobre un tema que es proposi. S’hi valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió, la correcció normativa, l’ortografia, etc.

 

3. Reflexió lingüística (3 punts)

En aquesta tercera part, sempre independent del text inicial, es vol avaluar el coneixement de les estructures gramaticals de la llengua i el domini de la norma, amb preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics.
Es plantejaran sis preguntes de tipus objectiu, amb resposta d’opció múltiple, d’omplir espais buits, o bé de proposar equivalències sobre:

• Morfologia nominal, pronominal i verbal.
• Ús dels pronoms.
• Funcions sintàctiques: sintaxi de l’oració simple i de l’oració composta.
• Procediments de formació de mots. Locucions i frases fetes.
• Ortografia.
• Canvi del temps o del mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
• Formació de paraules (composició i derivació).
• Relacions anafòriques, correlacions de temps verbals i ús dels connectors discursius; recursos expressius del text.
• Connectors i altres marques textuals.

Criteris generals d’avaluació

Les preguntes de tipus objectiu, tant a la primera part com a la tercera, tindran cadascuna d’elles el valor de 0,50 punts. Quan es tracti de preguntes amb resposta d’opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon la pregunta no s’aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts.

Els criteris d’avaluació de la segona part (expressió escrita) es fonamentaran en la coherència i l’adequació dels escrits, la riquesa i la precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva en general.

Com a regla general, els textos han d’expressar amb claredat les idees i els conceptes que hi concorren, i han d’utilitzar un registre adequat al context comunicatiu. En un text coherent i cohesionat, allò que es comunica és rellevant i cal incloure-hi la informació necessària perquè el lector l’interpreti sense entrebancs (no hi ha implícits injustificats, per exemple). Els textos han d’estar ben planificats i ben resolts, amb les parts ben travades. En el cas d’una argumentació, cal presentar la tesi i els arguments de manera ordenada.

La riquesa i la precisió lèxica es mesuren tenint en compte la varietat (no repetir les mateixes tries), el recurs a les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia), l’adequació al registre i la propietat amb què s’usen els mots.

La maduresa sintàctica i discursiva es valora tenint en compte la diversitat d’estructures utilitzades (en l’ús d’oracions compostes, per exemple), l’ús adequat de l’ordre de les paraules, l’ús adequat dels pronoms, o la capacitat d’usar de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació, amb varietat de recursos.

La correcció normativa fa referència al coneixement i aplicació de les regles ortogràfiques i gramaticals. En aquest sentit, arran de l’aprovació de la normativa de l’IEC a finals de 2016, s’ha establert un període de transició fins a l’any 2020 en què la PAU admetrà simultàniament els criteris de correcció derivats de les antigues i de les noves normes.

Pel que fa al segon exercici de redacció, els 3 punts es repartiran de la manera següent: coherència del text (1 punt); riquesa lèxica i d’expressió (1 punt) i maduresa sintàctica i discursiva (1 punt).

En tota aquesta segona part es descomptarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia o error lèxic, de morfologia o de sintaxi.