GS Temari Tecnologia industrial

1. Materials. Criteris d’avaluació:

– Identifica les principals propietats dels materials i les relaciona amb les aplicacions més característiques d’aquests.

– Selecciona tractaments de modificació de les propietats dels materials en funció del tipus de material i la propietat o propietats que es volen modificar.

– Relaciona mètodes d’assaig de materials amb les propietats d’aquests.

– Identifica les formes comercials de presentació de materials d’ús industrial.

– Relaciona els materials industrials amb l’impacte ambiental produït per l’obtenció, la transformació i els residus generats en la seva utilització.

2. Sistemes energètics. Criteris d’avaluació:

– Relaciona les diferents formes d’energia amb exemples d’utilització.

– Reconeix les principals fonts d’energia renovables i no renovables.

– Calcula els paràmetres bàsics de les transformacions d’energia que es produeixen en màquines o sistemes tecnològics a partir de dades i esquemes.

– Calcula, a partir de la informació adequada, el consum i el cost energètic del funcionament ordinari d’un local o habitatge i suggereix possibles alternatives d’estalvi.

– Reconeix els processos d’obtenció d’energia a les centrals productores d’energia i relaciona els principals elements que les componen amb la seva funció.

– Relaciona les diferents formes d’obtenció, de transport i de distribució d’energia amb l’impacte ambiental que causen.

– Justifica la necessitat del transport d’energia elèctrica en alta tensió i reconeix l’estructura bàsica del sistema elèctric de transport i distribució.

3. Màquines i sistemes. Criteris d’avaluació:

– Identifica els elements constitutius de màquines i sistemes industrials.

– Interpreta els esquemes de cadenes cinemàtiques.

– Calcula els paràmetres bàsics de cadenes cinemàtiques a partir de dades i esquemes.

– Interpreta esquemes de circuits elèctrics, oleohidràulics, pneumàtics i els relaciona amb les aplicacions més característiques.

– Calcula paràmetres bàsics de circuits elèctrics, oleohidràulics i pneumàtics a partir de dades i esquemes.

– Identifica els elements constitutius de màquines tèrmiques i elèctriques i els relaciona amb la seva funció.

– Interpreta les corbes característiques dels motors tèrmics i elèctrics i les relaciona amb les aplicacions més característiques.

– Realitza càlculs per determinar la potència útil, l’energia útil, el parell motor a l’eix, les pèrdues, el rendiment i demés paràmetres bàsics de màquines tèrmiques i elèctriques a partir de dades i esquemes.

4. Processos de fabricació. Criteris d’avaluació:

– Identifica el sistemes de conformació i/o mecanització més característics emprats en la fabricació de productes industrials de plàstic o metall a partir de les seves característiques tecnicofuncionals.

– Reconeix el procediments de mesura de magnituds mecàniques i elèctriques.

– Determina el instrument de mesura a emprar en funció de la magnitud a mesurar i de la precisió requerida.

– Diferencia entre exactitud i precisió i calcula errors.

– Calcula cotes màximes i mínimes i toleràncies a partir de dades i representacions gràfiques de peces o figures geomètriques.

– Reconeix les característiques dels ajustaments amb joc i amb serratge.

– Interpreta i aplica la terminologia i simbologia normalitzada emprada en les diferents tecnologies.

5. Sistemes automàtics. Criteris d’avaluació:

– Identifica els components d’un sistema automàtic i els relaciona amb la seva funció.

– Reconeix el tipus de control de sistemes automàtics.

– Identifica aplicacions d’automatismes en màquines i processos.

– Interpreta esquemes d’automatismes senzills realitzats amb tecnologia cablada que utilitzin dispositius oleohidràulics, pneumàtics o elèctrics o combinacions d’aquests.

– Obté la taula de la veritat i la funció lògica i representa el circuit lògic d’un sistema de control digital combinacional senzill a partir de dades i esquemes.

– Simplifica funcions i circuits lògics.

– Interpreta el funcionament de circuits digitals seqüencials bàsics: biestable, comptador i registre de desplaçament-.

– Identifica les característiques fonamentals del control programat.

– Reconeix l’estructura bàsica d’un autòmat programable.

6. El procés tecnològic i la producció industrial. Criteris d’avaluació:

– Identifica les fases del procés tecnològic.

– Identifica els documents que formen un projecte tècnic.

– Identifica les unitats organitzatives que integren les empreses industrials i les relaciona amb la seva funció.

– Selecciona el mètode més adequat d’organització i gestió de la producció a partir de les dades proporcionades.

– Relaciona les operacions de control de qualitat amb les etapes i fases del procés d’obtenció de productes industrials.