GS Temari Segona llengua estrangera

1. Comprensió. Criteris d’avaluació:

– Comprèn instruccions, preguntes i indicacions.

– Comprèn de manera global i específica de textos escrits de tipologia diversa, sobre temes no especialitzats, obté informació i identifica la idea general i les idees secundàries.

– Utilitza estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

– Selecciona informació i dades concretes a partir de textos.

– Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades en la terminologia tecnològica bàsica.

2. Expressió. Criteris d’avaluació:

– Utilitza els registres adequats al context, a la intenció comunicativa, a l’interlocutor i al canal de comunicació.

– Utilitza fórmules característiques del llenguatge formal i informal en situacions comunicatives característiques de l’entorn professional.

– Elabora textos escrits sobre temes quotidians, de manera ordenada i coherent amb correcció formal –ortogràfica i morfosintàctica– bàsica, tenint cura del registre, el lèxic i les estructures. Utilitza elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors per a les persones destinatàries.

– Redacta cartes formals i informals respectant les convencions, i mostrant nivells de correcció formal suficients per a l’eficàcia del missatge.

3. Utilització de la llengua. Criteris d’avaluació:

– Identifica i utilitza elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identifica sinònims, antònims, ‘falsos amics’ i paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

– Utilitza de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació de les produccions pròpies escrites i per comprendre les produccions dels altres.