GS Temari Psicologia i sociologia

1. Bases psicològiques i sociològiques del comportament individual i social. Criteris d’avaluació:

– Explica els trets característics de la psicologia i la sociologia, les seves finalitats i mètodes de treball aplicat a camps professionals.

– Descriu les principals estructures biològiques del comportament humà. Identifica aspectes innats i adquirits, i reconeix com la societat i la cultura influeixen en la seva configuració.

– Estableix relacions entre societat, cultura i comportament humà.

– Interpreta en situacions quotidianes alguns comportaments socials interpersonals (agressivitat, altruisme o atracció) i intergrupals (identitat social, conflicte o canvi d’actituds).

2. Processos psicològics. Criteris d’avaluació:

– Caracteritza els processos psicològics cognitius: atenció, percepció, memòria, intel·ligència i aprenentatge, i els relaciona amb situacions professionals habituals.

– Caracteritza els processos psicològics afectius: motivació i afectivitat, i els relaciona amb situacions professionals habituals.

– Caracteritza els processos psicològics superiors: llenguatge, intel·ligència i creativitat.

– Explica models de funcionament dels processos psicològics aplicats a situacions professionals.

3. Processos sociològics, i l’organització i l’estructura social. Criteris d’avaluació:

– Caracteritza conceptes sociològics bàsics: grup social i acció social; posicions i funcions socials; creences, ideologia i normes socials.

– Descriu el procés de socialització, i indica els mecanismes o mitjans a través del qual es sociabilitza i els principals agents sociabilitzadors.

– Reconeix exemples del model econòmic i polític de la societat pròpia, i el compara amb el d’altres societats.

– Analitza alguns fenòmens socials representatius i valora els factors que s’hi interrelacionen.

4. Conflicte i canvi social. Criteris d’avaluació:

– Descriu algunes formes de conflicte social, i n’identifica les causes i conseqüències.

– Identifica algunes causes i agents del canvi social. Analitza alguns canvis que experimenta la societat actual i les perspectives de futur.