GS Temari Geografia

1. Medi ambient i paisatge. Criteris d’avaluació:

– Identifica el paper que els factors naturals, socioeconòmics, tècnics, polítics i culturals tenen en la configuració, dinàmica i transformació dels espais geogràfics.

– Identifica els principals recursos naturals, hídrics, energètics i primeres matèries, de Catalunya i Espanya, des de les perspectives social i econòmica, atenent als aspectes d’escassetat, ús, abús i sostenibilitat.

– Localitza i identifica problemàtiques mediambientals que afecten els espais geogràfics català i espanyol, i els relaciona amb les principals polítiques de protecció, conservació i recuperació del medi natural.

2. Territori i activitats econòmiques. Criteris d’avaluació:

– Identifica els canvis i les permanències en les activitats econòmiques a Catalunya i Espanya. Descriu els canvis que produeix la industrialització de l’agricultura, la ramaderia i la pesca en el marc de la Unió Europea i en el món.

– Descriu el model de desenvolupament del teixit industrial català i espanyol, i els processos de reestructuració productiva i deslocalització que pateix, i els relaciona amb els canvis socials, econòmics, ambientals i culturals.

– Relaciona el protagonisme creixent del sector serveis, especialment dels subsectors dels transports i la distribució, i el turisme i els canvis en el hàbits de consum, amb el impacte social, econòmic i ambiental que provoquen.

– Identifica els canvis en les polítiques d’educació, sanitat i serveis socials.

– Interpreta documents i informacions de contingut geogràfic procedents de fonts diverses (cartogràfiques, estadístiques, gràfiques, textos, imatges, etc.) per a interpretar fenòmens territorials i les seves interrelacions.

3. La població i el sistema urbà. Criteris d’avaluació:

– Reconeix la distribució, estructura i dinàmica natural de la població: el creixement vegetatiu, el saldo migratori, el procés d’envelliment i els canvis i les permanències en relació als models de fecunditat, de la població catalana i espanyola.

– Descriu els impactes econòmics i culturals dels fluxes migratoris a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, i els relaciona amb les polítiques migratòries. Valora l’assumpció dels valors democràtics de la convivència i el respecte en un entorn de diversitat cultural creixent.

– Interpreta, en informació procedent de diverses fonts –gràfiques, estadístiques i cartogràfiques–, els trets bàsics de les dinàmiques demogràfiques catalana i espanyola, en el context europeu i mundial, identificant el impacte dels fenòmens migratoris.

– Interpreta els grans trets del procés d’urbanització a Catalunya i Espanya valorant el tipus de creixement urbà que han sofert, el seu impacte sobre el territori i algunes de les problemàtiques actuals de les grans ciutats.

– Descriu l’organització politicoadministrativa de Catalunya i d’Espanya (local, autonòmica, estatal i supranacional). Identifica el paper de la planificació territorial en la correcció de desequilibris territorials.

4. Catalunya i Espanya a Europa i al món. Criteris d’avaluació:

– Identifica les grans àrees socieconòmiques i geopolítiques, i les transformacions i desequilibris d’un món globalitzat, divers i en canvi constant.

– Analitza la posició de la Unió Europea en el món, les fortaleses i debilitats, a partir de l’anàlisi d’indicadors demogràfics, econòmics, financers, socials i culturals.

– Analitza la posició d’Espanya dins la Unió Europea i el món, a partir de l’anàlisi d’indicadors demogràfics, econòmics, financers, socials i culturals.

-Identifica el paper i la posició de Catalunya dins Espanya, la Unió Europea i el món, a partir de l’anàlisi dels intercanvis i fluxos i d’indicadors demogràfics, econòmics, financers, socials i culturals.