GS Temari Física

1. Magnituds escalars i vectorials. Criteris d’avaluació:

– Identifica i justifica les magnituds escalars i vectorials.

– Realitza canvis d’unitats utilitzant factors de conversió.

– Representa i calcula les resultants de forces en dues dimensions.

2. Cinemàtica. Criteris d’avaluació:

– Identifica i representa els conceptes de desplaçament, velocitat i acceleració.

– Resol problemes on intervinguin els moviments uniforme i uniformement variat.

– Interpreta i construeix gràfics dels moviments uniforme i uniformement variat.

– Calcula l’abast màxim d’un cos en el tir vertical i horitzontal.

– Resol problemes on es relacionin els arcs abastats, les velocitats angulars i les acceleracions angulars amb els espais recorreguts, les velocitats lineals i les acceleracions lineals en un moviment circular.

3. Dinàmica. Criteris d’avaluació:

– Identifica, interpreta i aplica les lleis de la dinàmica en la resolució de problemes.

– Caracteritza la llei de la Gravitació Universal.

– Identifica el pes com una força gravitatòria i el relaciona amb la massa d’un cos.

– Identifica i relaciona la força normal, el pes i el fregament.

– Resol problemes on intervinguin forces de fregament, treball de fregament i energia perduda per fregament.

– Interpreta els principis de conservació de l’energia mecànica i de la quantitat de moviment.

– Resol problemes d’aplicació del principi de conservació de l’energia.

– Resol problemes d’aplicació del principi conservació de la quantitat de moviment.

– Resol problemes on hi hagi conversió d’energia mecànica en treball.

4. Electricitat. Criteris d’avaluació:

– Identifica els avantatges de l’energia elèctrica en relació amb la seva comoditat d’ús, facilitat de transport i alt rendiment.

– Descriu la llei d’Ohm i resol problemes sobre l’esmentada llei..

– Resol circuits en sèrie, en paral·lel o mixtos, on intervinguin resistències o condensadors.

– Descriu els trets característics d’un corrent altern i de la seva generació.

– Reconeix les diferències entre el corrent continu i el corrent altern en els aspectes de generació, transport i ús.

– Interpreta i quantifica la transformació d’energia elèctrica en calor.

– Resol problemes sobre el càlcul de la potència elèctrica, el consum elèctric i l’efecte Joule.

5. Electromagnetisme. Criteris d’avaluació:

– Interpreta les interaccions entre electricitat i magnetisme.

– Relaciona l’electromagnetisme amb les seves aplicacions més característiques.

6. Ones. Criteris d’avaluació:

– Identifica les magnituds que caracteritzen una ona: longitud d’ona, període, freqüència, amplitud, velocitat de propagació amb les seves unitats corresponents i ho representa i reconeix en un gràfic.

– Classifica les ones segons la direcció de vibració i el medi de propagació.

– Descriu els fenòmens relacionats amb la reflexió del so (eco i reverberació).

– Relaciona els fenòmens de la refracció i dispersió de la llum amb les característiques del raig i del medi travessat.

– Reconeix les diferents bandes de l’espectre electromagnètic.

– Relaciona les ones emeses amb les diverses aplicacions o productes tecnològics.