GS Temari Economia de l’empresa

1. L’empresa com a organització. Criteris d’avaluació:

– Identifica el paper de l’empresa com a unitat econòmica generadora de benestar, treball i riquesa en la societat. Reconeix els tipus de mercats.

– Relaciona diferents tipologies d’empresa amb les funcions necessàries per a l’activitat empresarial i les seves interrelacions, els objectius, i els conflictes.

– Diferencia, atenent als costos i les responsabilitats, les diverses formes jurídiques de constitució d’una empresa.

– Reconeix diferents estructures organitzatives i organigrames, i també les causes que provoquen l’aparició d’estructures informals.

– Identifica les conseqüències de l’aplicació a l’empresa de criteris ètics i de responsabilitat social.

2. Gestió dels recursos humans. Criteris d’avaluació:

– Reconeix les etapes d’un procés de selecció de personal aplicat per les empreses i de la gestió de recursos humans per competències.

– Identifica la gestió del coneixement i la formació com a mecanismes bàsics per a la gestió del capital intel·lectual.

– Reconeix la utilitat de la intel·ligència emocional en la gestió de les relacions pel que fa al nivell d’eficiència de l’empresa.

– Identifica els trets generals de les relacions laborals, la negociació col·lectiva i els contractes de treball més usuals.

– Identifica els factors socioculturals que discriminen, limiten o tracten de forma desigual, per causa de gènere o altres motius de caire col·lectiu, en l’activitat empresarial, i descriu possibles mesures correctores.

3. Gestió de la producció. Criteris d’avaluació:

– Descriu el procés de producció com a activitat maximitzadora de valor afegit i valoració amb un ús eficient dels recursos.

– Identifica sistemes d’aprovisionament i gestió d’inventaris per a l’eficiència i eficàcia del la producció.

– Identifica la importància estratègica de la investigació i la innovació com motors del canvi tecnològic i de la millora de la competitivitat empresarial.

– Reconeix diferents sistemes d’assignació de costos, i classifica i calcula costos de producció en diferents casos.

– Utilitza el llindar de rendibilitat per a prendre decisions de producció o externalització de costos en la resolució de casos, i valora la conveniència d’estratègies de logística integral com a factor competitiu.

– Identifica els valors afegits de l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat i de sistemes de gestió mediambiental.

4. Gestió comercial. Criteris d’avaluació:

– Identifica les finalitats del màrqueting en relació amb els objectius empresarials, les relacions amb la clientela i l’entorn empresarial.

– Descriu alguns factors que influeixen en el comportament de les persones consumidores i el procés de decisió de compra, a partir d’exemples reals i pròxims.

– Calcula la quota de mercat i identifica el mercat potencial, la competència i la tipologia de mercat a què pertany un producte o servei.

– Identifica diferents tècniques i fonts d’informació utilitzades en el procés d’investigació de mercats. Descriu el sistema d’informació de màrqueting.

– Descriu el procés de planificació en el màrqueting, l’establiment del màrqueting mix i del tipus d’estratègia que cal desenvolupar. Identifica el concepte, les característiques i el cicle de vida d’un producte, així com la tipologia d’una cartera de productes, a partir de exemples de productes quotidians. Caracteritza l’envàs, l’etiqueta i la marca, en relació amb el posicionament o valor de la marca. Identifica estratègies de marca i de llançament de nous productes.

Localitza estratègies de distribució valorant, de manera general, els seus avantatges i inconvenients.

5. Gestió comptable i fiscal. Criteris d’avaluació:

– Reconeix la comptabilitat com a instrument d’informació sobre el patrimoni i els resultats necessaris per a tots els interessats en la gestió de l’empresa, i per la pròpia presa de decisions, valorant la importància de la normalització comptable.

– Registra els fets comptables més habituals a l’empresa utilitzant el mètode de la partida doble i la normativa comptable, determina els resultats i representa el patrimoni empresarial.

– Reconeix les principals figures impositives que afecten l’activitat empresarial.

– Identifica les funcions de control intern i d’auditoria com a garants de la fiabilitat de la informació.

– Interpreta i calcula el període mitjà de maduració.

– Interpreta la situació econòmica i financera d’estats comptables mitjançant ràtios i fons de maniobra, detectant desequilibris, i proposant mesures correctores o de millora.

6. Gestió financera. Criteris d’avaluació:

– Reconeix l’estructura econòmica i financera de l’empresa, i classifica de les diferents fonts de finançament.

– Caracterització de les diferents formes de finançament propi i aliè en atenció al seus costos.

– Proposa fonts de finançament, internes i/o externes, en casos concrets i valora els avantatges i inconvenients en cada cas.

– Identifica els trets fonamentals i de les tipologies d’inversió. Esquematitza projectes d’inversió senzills i utilitza, per a la seva valoració, mètodes de selecció estàtics i dinàmics.

7. Direcció estratègica i creixement empresarial. Criteris d’avaluació:

– Reconeix la necessitat per a l’empresa de prendre decisions estratègiques vinculades a avantatges competitius, a la cadena de valor i al desenvolupament empresarial.

– Identifica factors que condicionen les decisions de localització i dimensió de les diverses activitats de l’empresa, valorant les conseqüències socials que suposa la localització o deslocalització d’una empresa d’un àmbit geogràfic.

– Analitza els avantatges i riscos de les estratègies de creixement empresarial, intern o extern, i valora la incidència que la creació de holdings empresarials té sobre els mercats.

– Descriu els aspectes positius i negatius de les estratègies d’internacionalització de les empreses en el context de globalització econòmica actual.

– Reconeix la importància de les pime com a creadores d’ocupació i les estratègies enfront les grans empreses i el mercat global.