GS Temari Biologia

1. Del genotip al fenotip. Criteris d’avaluació:

– Identifica el concepte de gen i la relació entre genotip i fenotip.

– Descriu les característiques químiques i les propietats de les biomolècules bàsiques que configuren l’estructura cel·lular per interpretar la seva funció en els processos biològics.

– Identifica dels diferents nivells estructurals de les proteïnes així com la funció dels enzims en el metabolisme i els mecanismes de control de l’activitat enzimàtica.

– Reconeix la composició i estructura dels àcids nucleics i la seva funció com a portadors de les característiques hereditàries.

– Identifica la morfologia dels cromosomes i analitza representacions de cariotips.

– Identifica les lleis i els mecanismes moleculars i cel·lulars de l’herència per resoldre problemes senzills d’herència d’un sol caràcter i del processos de síntesi de proteïnes i de duplicació de l’ADN.

– Argumenta algunes aplicacions de la genètica en l’obtenció de recursos i en la salut humana a partir de l’anàlisi i la interpretació de textos.

2. De la cèl·lula a un organisme. Criteris d’avaluació:

– Diferencia la cèl·lula eucariota i procariota i reconeix l’estructura i funcions dels orgànuls cel·lulars.

– Identifica l’estructura i la funció d’algunes cèl·lules especialitzades: secretores, musculars, nervioses.

– Identifica en esquemes o representacions les fases del cicle cel·lular, i explica les diferencies i el significat de la mitosi i meiosi. Descriu els mecanismes que controlen el cicle cel·lular i la disfunció en les cèl·lules canceroses.

– Defineix els processos de diferenciació cel·lular: totipòtència i especialització. Relaciona aquests conceptes amb l’aplicació de les cèl·lules mare en biomedicina.

– Argumenta el significat i les aplicacions de la clonació i les implicacions socials i ètiques de l’ús d’aquestes tècniques a partir d’articles científics i/o d’opinió.

3. L’intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn. Criteris d’avaluació:

– Identifica els diferents tipus de glúcids i lípids i relaciona la seva funció energètica, de reserva i estructural.

– Reconeix l’estructura dels principals monosacàrids i disacàrids i polisacàrids. Interpreta la relació estructura-funció dels principals glúcids i lípids.

– Explica el significat biològic de la respiració cel·lular, el destí dels seus substrats i el paper de l’oxigen en el procés respiratori aeròbic. Resol problemes sobre catabolisme, anabolisme i balanç energètic.

– Identifica les fermentacions com a degradacions parcials de les biomolècules i les relaciona amb l’obtenció d’aliments.

4. Els bacteris i virus en acció. Criteris d’avaluació:

– Identifica la morfologia i estructura dels virus i relaciona replicació del material hereditari amb les infeccions víriques. Identifica les implicacions en la salut individual i col·lectiva d’algunes malalties víriques i reconeix les mesures de prevenció.

– Identifica la morfologia i estructura bacteriana i relaciona el procés d’autoduplicació. Reconeix la presència dels bacteris en la vida quotidiana i algunes de les seves aplicacions en processos industrials: agricultura, farmàcia i alimentació.

– Relaciona la utilització dels antibiòtics amb els seus efectes sobre la salut i els problemes de resistència que es generen amb l’ús inadequat.

– Explica de forma esquemàtica les reaccions antigen i anticòs com a mecanismes de defensa que desenvolupa l’organisme. Relaciona els processos del sistema immune amb les vacunes, els processos al·lèrgics i el càncer.

5. La biodiversitat. Criteris d’avaluació:

– Classifica els organismes en els cinc regnes a partir de les seves característiques morfoanatòmiques i fisiològiques.

– Identifica alguns mecanismes de l’evolució i l’aparició o desaparició d’espècies com la selecció natural o processos genètics.

– Identifica xarxes tròfiques en representacions d’ecosistemes terrestres i aquàtics i explica la importància dels productors. Interpreta el significat de la fotosíntesi i contrasta la fotosíntesi amb altres formes de producció.

– Reconeix la importància del manteniment de la biodiversitat i indica accions per a la conservació d’espècies en perill d’extinció.