GS Temari Història

Antecedents històrics i evolució general del segle XIX

Analitza la crisi de l’Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés de construcció de l’estat liberal a Espanya (1808-1874), i la relaciona amb el context europeu i hispanoamericà.

Identifica les conseqüències socials i econòmiques del procés d’emancipació d’Hispanoamèrica fins a la crisis del 1898.

Comenta, interpreta, i identifica causes i conseqüències, a partir de fonts estadístiques, gràfiques i textuals, del procés d’industrialització a Catalunya i a Espanya, de les transformacions econòmiques i socials, del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX i del naixement i l’evolució del moviment obrer.

Identifica, a partir de fonts textuals, la consciència i recuperació de la identitat nacional catalana i dels orígens del catalanisme polític i d’altres nacionalismes, durant el segle XIX, i fins l’època de la Restauració.

Descriu les característiques del règim polític de la Restauració i les seves limitacions.

Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil

Identifica les causes de la crisi de la Restauració i les realitzacions i els projectes modernitzadors de la Segona República, en particular de la Mancomunitat de Catalunya. Identifica les continuïtats i els canvis en la Constitució de 1931 respecte de les anteriors en el període liberal.

Identifica les causes de la revolta militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil. Descriu l’evolució política, la repressió social als dos bàndols, les implicacions internacionals, el desenllaç del conflicte, i les conseqüències.

Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975)

Identifica els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i institucionals del règim polític.

Identifica l’evolució política i econòmica en les diferents etapes: des de la fi de la Guerra Civil fins al 1959, des de l’expansió dels anys 60 del segle XX fins al 1975.

Descriu les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt d’Espanya i en l’àmbit català en particular, i identifica les formes d’oposició al règim.

La transició cap a la democràcia (1975-2004)

Interpreta els fets més rellevants de la transició política (1975-1981).

Reconeix els principis bàsics de la Constitució de 1978 i descriu l’organització territorial i el desenvolupament de les autonomies.

Descriu el procés de restauració de la Generalitat de Catalunya i dels principis bàsics de l’estatut d’autonomia de Catalunya del 1979 en el seu context històric.

Identifica els fets i les transformacions més rellevants de la història recent en relació amb l’evolució política i econòmica d’Espanya (1981-2004) dirigides pels governs democràtics.

Analitza els procés d’integració d’Espanya a la Unió Europea (UE) i el paper de Catalunya dins el marc europeu.

Identifica els fets i les transformacions més rellevants de la història recent a Catalunya (1981-2004) en relació a la política, la societat, l’economia i la cultura.