GS Temari Disseny

El disseny i el seu context

 • Defineix el concepte de disseny i identifica els seus orígens.
 • Interpreta els productes de disseny en el seu context de creació.
 • Analitza la dimensió pragmàtica del disseny, el component de factibilitat en el disseny i la seva dimensió comunicativa.

 

El fet projectual

 • Aplica el sistema projectual genèric per trobar respostes renovadores i creatives als problemes plantejats.
 • Argumenta sobre els aspectes referits a la funcionalitat, la viabilitat material i tècnica i l’adequació a les finalitats comunicatives i contextuals del projecte.
 • Utilitza els elements bàsics del llenguatge visual (punt, línia, pla, color, forma i textura) i els mitjans graficoplàstics adequats a la projectació i els seus codis tècnics.
 • Aplica els elements estructurals i compositius del llenguatge visual: la repetició, l’ordenació i la composició modular, la simetria, el dinamisme i la deconstrucció.

 

Àmbits d’aplicació del disseny

 • Analitza les funcions comunicatives del disseny gràfic: identitat, informació i persuasió.
 • Ús de la tipografia en la composició gràfica.
 • Aplica la senyalística en la concisió i legibilitat dels productes i en la seva significació.
 • Aplica les nocions bàsiques de composició i maquetació en el disseny de cartells, díptics i altres tipus de publicacions.
 • Analitza els factors d’economia d’espai i materials i la relació continent-contingut en el disseny d’envasos i embalatges.
 • Resol un projecte de disseny industrial a partir del coneixement de nocions bàsiques sobre materials, colors, textures i sistemes de fabricació i aplicació al camp de la indumentària.
 • Representa la modularitat tridimensional aplicant els sistemes de representació de l’objecte tridimensional: objectes simples, objectes articulats, materials i tecnologia.
 • Ús de l’ergonomia, l’antroponometria i la biònica en el disseny d’objectes.
 • Resolució d’un projecte de disseny de l’espai habitable.
 • Analitza manifestacions i projectes urbanístics i paisatgístics.