GS Temari Dibuix artístic

Identificació i anàlisi dels elements del llenguatge visual i plàstic i de la seva organització i composició en obres d’art realitzades en suport bidimensional

Identifica en una obra d’art realitzada en suport bidimensional:

els elements del llenguatge visual: punt, línia, pla, forma, color, textura visual, volum.

l’organització i composició de les formes volumètriques que la configuren: direccions, estructures bidimensionals, equilibri, moviment, pes visual, proporcions, relació figura-fons, ritme, simetria.

Representa gràficament en un esbós l’estructura de la composició d’una obra d’art realitzada en suport bidimensional.

Anàlisi de la tipologia de la forma: forma orgànica i forma geomètrica

Representa gràficament l’estructura interna i externa de les formes, orgàniques o geomètriques.

Estructura, mesures i proporcions de la figura humana.

Representa gràficament la figura humana de forma proporcionada i relacionada de manera realista amb objectes.

Caracterització dels elements definidors de la perspectiva cònica

Representa gràficament espais interiors i exteriors mitjançant la perspectiva intuïtiva.

Anàlisi de les característiques bàsiques de la il·luminació en la representació del volum

Representa gràficament el volum mitjançant la interpretació dels efectes de llum i ombra amb gradacions de valor.

Utilitza, a nivell bàsic, tècniques monocromàtiques i policromàtiques per representar els efectes de llum i ombra.

Color. Barreges additives

Aplica els principis de la teoria del color en la representació de formes i en l’elaboració de composicions.

Utilitza, a nivell bàsic, les diferents tècniques tradicionals de color humides i seques.

Planifica la composició graficoplàstica

Realitza composicions graficoplàstiques planificant el procés de treball: proposta, recollida d’informació, esbós, elaboració del producte final.