AU Temari Química

  1. Formulació i nomenclatura químiques.

– Substàncies elementals.

– Compostos químics inorgànics (òxids, peròxids, hidròxids, hidrurs, àcids i sals).

– Compostos químics orgànics (hidrocarburs alifàtics i aromàtics, alcohols, èters, amines, aldehids, cetones, àcids carboxílics, èsters i amides).

 

  1. Estructura atòmica de la matèria.

– Partícules elementals.

– Nombres quàntics.

– Concepte d’orbital atòmic.

– Configuració electrònica.

– Propietats periòdiques: volum atòmic, energia d’ionització i electronegativitat.

 

  1. Termodinàmica química.

– Canvis d’energia en les reaccions químiques.

– Condicions estàndard.

– Variacions d’energia interna i d’entalpia.

– Llei de Hess.

– Entropia i desordre.

– Concepte d’energia de Gibbs.

– Espontaneïtat de les reaccions químiques.

 

  1. Velocitat de reacció i equilibri químic.

– Concepte de velocitat de reacció.

– Factors que influeixen en la velocitat de reacció (pressió, temperatura i catalitzadors).

– Constants d’equilibri Kc i Kp.

– Principi de Le Châtelier.

– Factors que afecten l’equilibri químic (canvis de concentració, de temperatura i de pressió).

 

  1. Equilibri àcid-base.

– Els àcids i les bases.

– Teoria de Brönsted-Lowry.

– Parells àcid-base.

– Concepte de pH.

– Força relativa dels àcids i de les bases.

– Constants de dissociació Ka i Kb.

– Càlculs de pH.

– Conceptes de neutralització, hidròlisi, valoració, indicadors i dissolucions amortidores del pH.

 

  1. Equilibri de precipitació.

– Concepte de solubilitat.

– Solubilitat dels compostos iònics.

– Reaccions de precipitació.

– Constant del producte de solubilitat Kps.

– Factors que afecten la solubilitat (temperatura i efecte de l’ió comú).

 

  1. Piles galvàniques i cel·les electrolítiques.

– Semireaccions en una pila galvànica.

– Elèctrodes i potencial estàndard d’elèctrode.

– Força electromotriu estàndard d’una pila galvànica.

– Electròlisi.