AU Temari Llengua estrangera

Objectius

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència passiva i activa en una llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès. Es valorarà sobretot la comprensió lectora i el domini bàsic de la gramàtica i del lèxic.

Examen

A partir d’un text d’unes 200 paraules, el candidat haurà de respondre deu preguntes, vuit de les quals seran de tipus objectiu (de resposta tancada) i dues de tipus obert. Totes les preguntes valen un punt.

En les vuit preguntes objectives caldrà triar la resposta correcta d’una sèrie d’opcions, o bé completar espais buits o reformular una construcció amb estructures alternatives (en aquests dos últims casos, caldrà respondre obligatòriament en la llengua de la prova). Com a màxim, sis d’aquestes preguntes faran referència al contingut del text i, com a mínim, dues es referiran a qüestions gramaticals extretes del text.

Les dues preguntes obertes també estaran relacionades amb la comprensió del text de la prova i les respostes corresponents, d’entre 40 i 60 paraules cada una, s’hauran de redactar en la llengua estrangera de la prova. S’hi descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, però les faltes repetides només descomptaran punts una vegada. A les preguntes d’opció múltiple els errors descomptaran 0,33 punts (en cas que hi hagi quatre possibles respostes).