AU Temari Llengua castellana

Objectius

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència lingüística en llengua castellana, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.

Examen

La prova s’estructura en tres parts:

1. Comprensió lectora
2. Expressió escrita
3. Reflexió lingüística

1. Comprensió lectora (3 punts)
En aquesta part es vol avaluar la teva capacitat d’anàlisi i de comprensió. A partir d’un text d’unes 250 paraules de registre literari, científic, tècnic, periodístic, publicitari, etc., es formularan 6 preguntes de resposta d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir a algunes de les qüestions següents:
• Determinar el significat d’una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context.
• Identificar el tipus de text, la seva estructura, la intenció de l’autor; analitzar idees, opinions i arguments.
• Relacionar parts d’un text entre elles o amb el conjunt; fer inferències i reconèixer implicacions, seguir la lògica d’un argument, i sospesar la coherència o incoherència d’un raonament.
• Parafrasejar o glossar expressions.
• Lèxic: polisèmia i homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia; hiponímia.

2. Expressió escrita (4 punts)
En aquesta part s’ha de demostrar la capacitat d’elaborar i reformular textos: saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn d’algun dels temes o motius que es proposen; demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l’autor, reescriure un model textual en diferents temps o modes verbals, diferents registres, transformar estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.), entre d’altres.
Aquesta part s’estructurarà en dos exercicis de redacció.
Un primer exercici breu (1 punt), que podrà incloure des de la síntesi o la paràfrasi d’algun fragment del text inicial, fins a descriure algun objecte, posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o confegir un comentari personal a propòsit d’algun tema proposat.
Un segon exercici (3 punts) on es demanarà un redactat, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova o sobre un tema que es proposi. S’hi valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió, la correcció normativa, l’ortografia, etc.

3. Reflexió lingüística (3 punts)
En aquesta tercera part, sempre independent del text inicial, es vol avaluar el coneixement de les estructures textuals i gramaticals de la llengua i el domini de la norma, amb preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics.
Es plantejaran sis preguntes de tipus objectiu, de resposta d’opció múltiple, d’omplir espais buits, o bé fer equivalències sobre:
• Morfologia nominal, pronominal i verbal.
• Ús dels pronoms.
• Funcions sintàctiques: sintaxi de l’oració simple i de l’oració composta.
• Procediments de formació de mots i sobre locucions i frases fetes.
• Ortografia.
• Triar la forma o l’expressió gramatical més adient en el context.
• Canviar de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
• Formació de paraules (composició i derivació).
• Relacions anafòriques, sobre correlacions de temps verbals i sobre l’ús dels connectors discursius; recursos expressius del text.
• Els connectors i altres marques textuals.

Criteris generals d’avaluació

Les preguntes de tipus objectiu, tant a la primera part com a la tercera, tindran cadascuna d’elles el valor de 0,50 punts. Si es tracta de preguntes de resposta d’opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon la pregunta no s’aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts.

Els criteris d’avaluació de la segona part (expressió escrita) es fonamentaran en la coherència i adequació de l’escrit, la riquesa i precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva en general.

Com a regla general, el text ha d’expressar amb claredat les idees i els conceptes, adequats a allò que es demana. En un text coherent i cohesionat, allò que es comunica és rellevant i es presenta la informació necessària perquè el lector la interpreti sense entrebancs (no hi ha implícits injustificats, per exemple). S’expressen amb claredat les idees i els conceptes, d’acord amb el que es demana, en un registre adequat al context comunicatiu. El text està ben planificat i ben resolt, amb les parts ben travades. En el cas d’una argumentació, la tesi i els arguments es presenten de manera ordenada.

La riquesa i precisió lèxica es pot mesurar tenint en compte la varietat (no repetir les mateixes tries), el recurs a les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia), l’adequació al registre o la propietat amb què s’usen els mots.

La maduresa sintàctica i discursiva es pot valorar tenint en compte la varietat d’estructures utilitzades (en l’ús d’oracions compostes, per exemple), l’ús adequat de l’ordre de les paraules, l’ús adequat dels pronoms, o la capacitat d’usar de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació, amb varietat de recursos.

La correcció normativa fa referència al coneixement i aplicació de les regles ortogràfiques i gramaticals.

Els tres punts es repartiran de la manera següent: coherència del text (1 punt); riquesa i expressió lèxica (1 punt) i maduresa sintàctica i discursiva (1 punt).

En aquesta segona part es descomptarà 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.