AU Temari Història contemporània

  1. El desenvolupament del capitalisme al segle XIX

– El progrés en l’agricultura, la indústria, els transports i les comunicacions.

– L’avenç del liberalisme: els canvis polítics, socials i culturals.

– El pensament i l’acció revolucionaris: socialisme i anarquisme.

– El món sota el domini d’Europa: l’abast i les conseqüències del colonialisme.

 

  1. L’etapa dels grans conflictes mundials (1914-1945)

– La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències.

– L’URSS: de la revolució a l’estalinisme i la industrialització forçada.

– El capitalisme en crisi: el crac de 1929 i la depressió econòmica.

– L’ascens del feixisme i el nazisme.

– La Segona Guerra Mundial i els anys de la reconstrucció.

 

  1. El món després de la Segona Guerra Mundial

– Els anys de la reconstrucció, la formació de blocs i la guerra freda.

– El disseny d’un nou marc de relacions internacionals.

– La descolonització i els problemes del Tercer Món.

– L’Estat del benestar i la dinàmica del creixement a les economies avançades.

 

  1. El món actual

– La fallida del bloc soviètic.

– Integració europea i globalització.

– L’emergència dels nous països industrialitzats, la Xina i l’Índia.

– Els grans problemes del món d’avui: l’explosió demogràfica, la pobresa, el “conflicte de civilitzacions” i la sostenibilitat.