AU Temari Geografia

 1. La Terra
 • La forma de la Terra
 • La representació de la Terra

 

 1. Globalització i desenvolupament
 • La globalització: conceptes bàsics i paraules clau.
 • Desenvolupament i desigualtat en el món contemporani.
 • Els grans fluxos a escala planetària.
 • Espanya i Catalunya en els contextos geopolític, geoeconòmic i cultural mundials.

 

 1. Medi ambient i societat
 • La biodiversitat del planeta (els paisatges).
 • El clima i les aigües continentals.
 • El canvi ambiental global.
 • Els usos del sòl.
 • Els desafiaments de la natura: conflictes i riscos ambientals.
 • L’explotació dels recursos naturals: l’explotació del territori.
 • Medi físic a Catalunya i Espanya.

 

 1. Població
 • Evolució de la població i prospectiva.
 • Estructura de la població.
 • Diversitat cultural i cohesió social.
 • Sistema migratori mundial.
 • Noves pautes migratòries a Catalunya i a Espanya.

 

 1. Poblament i sistema urbà
 • Evolució del poblament rural i urbà.
 • Un món urbanitzat i multicultural.
 • Ciutats i territori: morfologia i funcions urbanes.
 • Dispersió urbana i conflictes territorials.
 • La gestió urbanística i el planejament territorial.
 • Les grans regions urbanes.

 

 1. Organització econòmica del món 
 • Creació del sistema món.
 • Canvis actuals en el sistema econòmic.
 • Producció d’aliments: agricultura comercial i agricultura de subsistència.
 • Dinàmiques de localització industrial en el món.
 • L’explosió del consum.
 • Una economia de serveis.

 

 1. Activitats econòmiques i territori a Catalunya i a Espanya
 • L’espai rural: evolució i transformació.
 • Els espais industrials, dinàmiques del teixit industrial.
 • Noves economies. Cap a una indústria del coneixement.
 • L’activitat turística.
 • Els transports, les comunicacions i l’articulació del territori.

 

 1. Organització política territorial
 • Identificació grans àmbits geopolítics i econòmics.
 • Les organitzacions internacionals i les institucions supranacionals.
 • Els diferents models d’estat.
 • Unió Europea (creació i organització).
 • Organització territorial a Catalunya i a Espanya.
 • Participació ciutadana.