AU Temari Física

  1. Magnituds i unitats

– Magnituds escalars i vectorials.

– Càlcul vectorial: productes escalar i vectorial. Error absolut i relatiu. Sistema internacional d’unitats.

 

  1. Cinemàtica

– Moviments rectilini i circular: uniformes i uniformement accelerats.

– Moviment parabòlic. Moviment harmònic simple.

 

  1. Dinàmica del punt.

– Lleis de Newton.

– Aplicacions de la segona llei per a diferents tipus de forces: pes, de fricció, de contacte, elàstiques.

 

  1. Principis de conservació.

– Conservació de la quantitat de moviment: xocs.

– Treball i energia cinètica.

– Forces conservatives.

– Energies potencial i total.

– Conservació de l’energia mecànica en els sistemes conservatius.

 

  1. Gravitació.

– Llei de la gravitació universal.

– Camp gravitatori terrestre.

– Moviments planetaris circulars.

– Energies potencial i total gravitatòria.

 

  1. Ones.

– Ones harmòniques: longitud d’ona i velocitat de propagació.

– Fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències, difracció, efecte Doppler.

 

  1. Electrostàtica.

– Llei de Coulomb.

– Camp i potencial elèctrics creats per una o més càrregues.

– Condensadors.

– Capacitat d’un condensador pla.

– Associació de condensadors en sèrie i en paral·lel.

 

  1. Corrent continu.

– Llei d’Ohm.

– Força electromotriu.

– Efecte Joule.

– Associació de resistències en sèrie i en paral·lel.

– Lleis de Kirchhoff: circuits elèctrics simples.

 

  1. Electromagnetisme.

– Camp magnètic: relació amb els corrents elèctrics.

– Inducció electromagnètica.

– Llei de Faraday-Lenz.

– Ones electromagnètiques i el seu espectre.

– Generació de corrent altern.