AU Temari Estadística

El temari és el següent:

 

  1. Estadística descriptiva unidimensional:

– Conceptes bàsics de l’estadística: població, mostra, individus, variable quantitativa, variable qualitativa, i distribució estadística unidimensional.

– Taules de freqüències: freqüències absolutes, freqüències relatives, freqüències absolutes cumulatives i freqüències relatives cumulatives.

– Agrupació de dades en intervals.

– Representació gràfica: gràfic de barres, gràfic de sectors, polígon de freqüències, histograma i diagrames de caixa i bigotis.

– Paràmetres estadístics de posició central: mitjana, mediana i moda.

– Paràmetres estadístics de dispersió: amplitud i desviació estàndard, coeficient de variació.

– Càlculs bàsics amb calculadora.

 

  1. Correlació i regressió lineal:

– Distribució estadística bidimensional: taules de freqüències de doble entrada, distribucions marginals.

– Diagrames de dispersió o núvol de punts: interpretació.

– Relació entre dues variables: relacions lineals directes o inverses, independència estadística.

– Mesures de dependència: covariància i coeficient de correlació lineal.

– Rectes de regressió: interpretació, grau d’ajustament, prediccions.

– Càlculs bàsics amb calculadora.

 

  1. Distribucions estadístiques:

– Experiments aleatoris: esdeveniments i operacions amb esdeveniments.

– Probabilitat d’un esdeveniment i freqüència relativa.

– Càlcul de probabilitats: probabilitat d’esdeveniments independents, probabilitat condicionada, teorema de la probabilitat total, teorema de Bayes.

– Variables aleatòries contínues i discretes: funció de quantia, funció de densitat i funció de distribució. Esperança i variància.

– Distribució normal.