AU Temari Dibuix Tècnic

  1. Geometria plana

– Lloc geomètric. Proporcionalitat. Teorema de Tales. Escales. Secció àuria. Figures equivalents.

– Paral·lelisme. Perpendicularitat. Angles.

– Gir i simetria. Homologia, semblança, homotècia i translació. Elements propis i impropis.

– Circumferència. Angles vinculats. Arc capaç. Tangències i enllaços entre circumferències i amb recta. Construcció d’ovals i ovoides.

– Triangles. Circumferències vinculades. Teoremes del catet i de l’altura.

– Quadrilàters.

– Altres formes poligonals. Polígons equivalents. Polígons regulars convexos.

– Corbes còniques. Construcció. Traçat de tangents a l’el·lipse.

 

  1. Dièdric

– Mètode directe. Vistes o projeccions ortogonals de sòlids segons una direcció.

– Moviments amb finalitat operativa. Canvis en correlació amb la planta i l’alçat; valors mètrics i expressius. Girs al voltant d’eix vertical. Abatiments a posició horitzontal. Desabatiments per situar formes poligonals en plans oblics.

– Interseccions de recta i pla i de plans entre si. Visibilitat.

– Perpendicularitat en la construcció de figures bàsiques.

– Determinació de distàncies i angles. Pendent de rectes i plans.

– Construcció i representació de poliedres: cub, tetraedre i octaedre regulars, piràmides i prismes. Variants de posició, recolzament en un pla inclinat, intersecció amb recta, seccions planes, desenvolupaments i transformades.

– Cons i cilindres de revolució. Intersecció amb recta. Seccions planes. Les còniques com a seccions planes de cons i cilindres de revolució. Relacions d’homologia o d’afinitat entre dues seccions planes. Desenvolupaments i transformades.

 

  1. Axonometria

– Conceptes i aplicacions de la perspectiva axonomètrica a la representació de formes tridimensionals. Convenció gràfica d’escala del dibuix segons les direccions dels eixos de coordenades. Ternes de visualització superior: ortogonals (isomètrica i DIN-5) i obliqües (cavallera i militar). Criteris perceptius i operatius d’elecció i orientació de terna.

– Construcció gràfica de sòlids: lectura dièdrica i representació axonomètrica de volums compostos per les formes polièdriques definides a l’apartat 2, amb la incorporació de cilindres i cons de directriu circular. Criteris de grafisme expressiu amb recursos de dibuix de línia.