AU Temari Comentari de text

Objectius

En aquesta prova, el candidat haurà de demostrar que és capaç de comprendre i produir textos escrits.

En primer lloc, haurà de llegir un text i demostrar que l’ha entès contestant les preguntes que se li formularan. El text que es proposarà pot respondre a diferents models textuals: articles periodístics d’opinió, reportatges, entrevistes, textos literaris, relats, informes, etc. Els textos seran seleccionats tenint en compte la claredat expressiva, la correcció i la idoneïtat per a la tasca d’avaluació.

En segon lloc, el candidat haurà de redactar un text d’anàlisi on demostri la seva capacitat d’argumentar i d’expressar-se per escrit correctament.

Aquesta prova es pot respondre en català o en castellà.

Examen

La prova inclou un text a partir del qual es proposen diferents tipus d’exercicis. La prova s’estructura en dues parts.

  1. La primera part consisteix a respondre preguntes relacionades amb el text proposat, de manera que el candidat demostri la seva capacitat d’entendre, analitzar i valorar críticament un text. Aquestes preguntes estaran agrupades en dos blocs. [6 punts; 3 punts cada bloc].

a) En el primer bloc, es formularan sis preguntes breus, preferentment de resposta d’opció múltiple, relacionades amb:

  • La identificació del tema del text.
  • La identificació de les idees principals i secundàries del text.
  • L’estructura i organització del text.
  • La comprensió de frases o termes del text.

b) En el segon bloc, es formularan tres preguntes on es pot demanar:

  • Posar un títol al text i justificar-ne l’elecció.
  • Fer un resum del text o d’alguna de les seves parts.
  • Tornar a escriure algun passatge del text.
  • Explicar frases o termes del text, indicant-ne el significat.
  1. La segona part consisteix a escriure un text d’anàlisi (entre 150 i 200 paraules) a partir d’algun aspecte relacionat amb el text proposat. S’oferiran dues opcions i caldrà triar-ne una. [4 punts].
Criteris generals d’avaluació

En els exercicis de la primera part, es valorarà la correcta comprensió del text i es considerarà incorrecte reproduir frases de l’original.

En les preguntes de resposta d’opció múltiple (amb quatre opcions), es descomptaran 0,16 punts per cada resposta errònia. Si no es respon a la pregunta no s’aplicarà cap descompte.

En tots els exercicis es tindrà molt en compte la claredat i la coherència del discurs, el lèxic emprat, l’adequació idiomàtica i la correcció normativa.

Es descomptarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi, sense límits en el conjunt de l’examen.