AU Temari Biologia

Introducció a la biologia 

– Els éssers vius: característiques generals.

– Nivells d’organització dels éssers vius.

 

Biomolècules

– Composició química dels éssers vius. Bioelements i biomolècules. L’aigua i la seva importància biològica.

– Hidrats de carboni: concepte. Classificació: monosacàrids, disacàrids i polisacàrids. Funcions biològiques.

– Lípids: concepte. Els lípids saponificables: característiques generals, solubilitat, tipus i funcions biològiques. Lípids simples: característiques, funcions generals i funcions biològiques.

– Proteïnes: concepte. Composició química: els aminoàcids i l’enllaç peptídic. Classificació general de les proteïnes. Funcions biològiques.

– Enzims: concepte d’enzim i de catàlisi. Naturalesa química dels enzims. Concepte de coenzim. Activitat enzimàtica: saturació per substrat i efectes de la temperatura i el pH sobre l’activitat enzimàtica. Principals tipus d’enzims respecte a les reaccions que catalitzen.

– Àcids nucleics: concepte i estructura general. Composició química: els nucleòtids. L’ATP i la seva importància en els intercanvis energètics. El DNA: característiques moleculars i concepte de complementarietat. El DNA com a material genètic. L’RNA: característiques generals i funció. Significat funcional de la seqüència dels nucleòtids.

 

La cèl·lula

– La teoria cel·lular: fonaments i implicacions.

– Estructura general de les cèl·lules. Cèl·lula procariota i cèl·lula eucariota. El virus. Trets diferencials entre els diferents tipus d’organització cel·lular.

– La membrana cel·lular: organització i funció.

– La paret cel·lular dels vegetals: característiques generals i funció.

– Citosol i citosquelet.

– Ribosomes: estructura i funció en la síntesi de proteïnes.

– Compartimentació cel·lular. Orgànuls citoplasmàtics: reticle endoplasmàtic, complex de Golgi i lisosomes; estructura i funció. Orgànuls energètics: mitocondris i cloroplasts; estructura i funció.

– El nucli de la cèl·lula interfàsica: característiques generals. Concepte de cromatina i funció.

 

Ecologia

– Concepte d’espècie, població i comunitat.

– Ecosistema: definició. Factors biòtics i abiòtics. Conceptes de població, comunitat, biòtop i hàbitat.

– Estructura tròfica: nivells tròfics. Cadenes i xarxes tròfiques. Cicle de matèria i flux de l’energia.

– Dinàmica de poblacions als ecosistemes. Interacció entre els organismes d’un ecosistema. Relacions intraespecífiques (familiar, gregària, colonial, social) i interespecífiques (depredació/presa, parasitisme, competència, simbiosi, mutualisme, comensalisme i inquilinisme).

– Successió ecològica.

 

Nutrició i metabolisme

– Concepte de nutrició. Tipus d’organismes segons la font d’energia i del carboni. Organismes autòtrofs i heteròtrofs.

– Nutrició heteròtrofa en animals.

– Metabolisme. Concepte de catabolisme i d’anabolisme. Catabolisme de sucres, greixos i proteïnes. Respiració aeròbica, anaeròbica i fermentació.

– Nutrició autòtrofa en vegetals: la fotosíntesi.

 

Reproducció

– La divisió cel·lular. Mitosi: fases de la mitosi.

– La formació de gàmetes. Meiosi: fases de la meiosi. Concepte i significat biològic de l’entrecreuament i recombinació. Significat biològic de la meiosi.

– Reproducció asexual i sexual. Cicles vitals (haploide, diploide, diplohaploide, haplodiploide).

 

 

Herència i genètica

– La síntesi de DNA. El model semiconservatiu de replicació.

– Concepte de gen.

– El codi genètic: característiques. Pas de la informació del DNA a les proteïnes (transcripció i traducció).

– Teoria cromosòmica de l’herència.

– Genètica mendeliana. Lleis de Mendel. Dominància i recessivitat. Concepte de genotip i de fenotip.

– Altres patrons d’herència: herència intermèdia i codominància.

– L’herència del sexe i l’herència lligada al sexe. Distinció.

– Lligament i recombinació.

– Manipulació genètica: el DNA recombinant.

 

Evolució

– La teoria sintètica de l’evolució (neodarwinisme).

– Mecanismes implicats en els processos evolutius: mutació, recombinació genètica, variabilitat genètica, migració, selecció natural.

– Teories evolutives anteriors al neodarwinisme: lamarckisme i darwinisme.