Normativa escolar

Seguidament teniu disponible la normativa escolar que s’aplica durant el curs escolar 2012-2013.

Sumari

Convivència

El Centre de Formació d’Adults Can Batlló Adults té com a objectiu prioritari aconseguir la formació acadèmica dels seus alumnes, i també tot allò que fa referència a la seva formació humana dins la nostra societat actual. És per això que tindrà en compte el següent:

 • Respectar els drets de la resta de l’alumnat i no pertorbar l’activitat normal a les aules.
 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, país, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Mantenir sempre un comportament correcte i respectuós, evitant l’ús d’un llenguatge ofensiu i l’agressió física, psicològica o verbal als altres.
 • Respectar la llibertat de pensament, com també la dignitat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

Sumari

Horari. Faltes d’assistència, puntualitat i la seva justificació

 • És un deure de l’alumne/a respectar els horaris establerts al Centre.
 • Pel bon funcionament del Centre i per qüestions de seguretat caldrà observar puntualitat rigorosa en l’horari de les classes. En acabar la ½ hora de descans no es podrà entrar a l’aula amb retard. En el cas de no poder entrar a classe per haver arribat tard, l’alumne/a podrà romandre a la Biblioteca treballant o estudiant fins la següent classe.
 • Els alumnes d’Accés a Grau Superior que han d’assolir una assistència mínima per obtenir certificat se’ls controlarà l’assistència. El professor es reserva el dret de passar el control d’assistència en el moment que consideri oportú. L’alumne/a que en aquell moment no hi sigui no tindrà dret a cap tipus de reclamació.
 • Justificants admesos pel control d’assistència (alumnes Accés Grau Superior):
  1. Justificants mèdics (segell i/o signatura)
  2. Altres justificants d’ineludible absència (citacions judicials, exàmens
   oficials, oposicions, notaris, etc.)

Les justificacions d’una jornada que afectin a una matèria s’han d’entregar al professor corresponent. Si els justificants són de llarga durada o afecten a més d’una matèria, es donaran al professor de referència o tutor.

En aquells casos d’aprofitament positiu, la Junta d’Avaluació, podrà demanar a l’alumne/a que hagi tingut absències perllongades alienes a la seva voluntat els justificants de les mateixes, i podrà valorar la seva incidència final al registre d’assistència. És molt important que l’alumne guardi els justificants (original) i, si ho creu convenient, pot lliurar una fotocòpia del justificant (cal portar l’original) a la direcció del centre.

Les faltes d’assistència reiterades, el tutor les comunicarà a l’alumne/a. En cas de ser menor d’edat el tutor/a ho comunicarà a la família o tutor/a legal.

És obligatori tenir el 80% d’assistència de les hores lectives per obtenir el CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT de curs per a l’alumnat d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, llevat que per causes justificades la Junta d’Avaluació acordi el contrari.

Sumari

Comportament dins l’aula i recinte escolar

 • L’alumne/a que, intencionadament o per negligència, faci danys a les instal•lacions del Centre, al seu material o el sostregui, estarà obligat a reparar el dany o restituir el que hagi sostret. La responsabilitat civil correspon als pares, segons la legislació vigent, en alumnes menors d’edat.
 • D’acord amb la Normativa vigent es prohibeix fumar i consumir begudes alcohòliques dins del recinte escolar. També es prohibeix menjar, beure i mastegar xiclet dins l’horari lectiu.
 • Cada grup-classe és responsable de l’aula i del seu equipament, per tant, haurà de tenir cura del seu ús, de la seva conservació i netedat. En finalitzar les classes caldrà deixar l’aula neta i recollida, per la qual cosa el professor/a ho recordarà als seus alumnes.
 • No es pot entrar ni sortir de l’aula sense comunicar-ho al professor/a.
 • Els mòbils hauran d’estar desconnectats i guardats dins l’horari lectiu.
 • A l’aula no es poden deixar objectes personals.
 • Pel bon funcionament del grup-classe, el professor/a i/o el tutor/a pot decidir el lloc que han d’ocupar els alumnes dins l’aula, per tal d’aconseguir millorar l’ambient de treball i el seu rendiment acadèmic.
 • Durant les activitats lectives cal demanar ordenadament la paraula i respectar el torn i les intervencions dels altres companys.
 • L’alumne d’ACFG Superior signarà a l’inici de curs una carta de compromís educatiu que compromet al centre i a ell mateix a complir la normativa establerta.

Sumari

Conductes contràries a les normes de convivència i de comportament i la seva correcció

Quan un alumne/a realitzi una acció incorrecta o greu els professors/es ho comunicaran al tutor/a i aquest/a ho notificarà a la Direcció del Centre, per tal que apliqui els procediments i les mesures correctores, en funció del que marqui La Llei d’Educació 12/2009 de 10 de juliol i el Decret d’autonomia dels centres educatius 102/2010 de 3 d’agost. Aquestes mesures poden anar, segons la gravetat de l’acció, des d’una simple amonestació oral fins a la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre.

El Director comunicarà les mesures correctores a l’alumne/a i als pares o tutor/a legal de l’alumne/a, en cas de ser menor d’edat. Aquestes mesures tindran en compte el caràcter d’escola d’adults del nostre centre.

Sumari

Baixa del centre per absentisme

Atès que no s’han pogut cobrir moltes sol•licituds de plaça, és obligació del centre optimitzar els recursos públics disponibles i possibilitar que el màxim nombre de ciutadans puguin gaudir de formació. Per la qual cosa es considerarà que un alumne/a no està interessat/da en la seva plaça quan es produeixi una situació d’absentisme o la no assistència regular durant 2 SETMANES sense justificació.

Automàticament, això podrà comportar la BAIXA de l’alumne/a. Aquesta baixa es comunicarà per escrit personalment o per correu a la persona interessada i no comportarà en cap cas el retorn de l’import de la quota pel material. La seva plaça podrà ser coberta per un altra persona.

Sumari

Garantia del servei

Amb els recursos disponibles, en situacions de baixes o absències del professorat, el centre procurarà mantenir el servei amb professorat substitut. Quan no sigui possible, l’alumne/a tindrà l’oportunitat de romandre al centre, a la Biblioteca o a l’aula, i fer treball individual. En qualsevol cas, els alumnes menors d’edat necessitaran d’una autorització escrita dels pares o tutor/a legal per poder absentar-se fora de l’horari lectiu.

Sumari

Relació tutor/a – alumnes

El tutor/a és la persona encarregada de fer el seguiment de l’alumne/a i d’establir una relació entre el Centre i la família, quan aquest és menor d’edat. Qualsevol problema de l’alumne/a cal comentar-lo al seu tutor/a.

Sumari

Hores de visita dels tutors, professors/es i equip directiu

Si es vol tenir una entrevista amb un/a tutor/a o amb algun membre del professorat o de l’Equip Directiu s’ha de demanar hora a Secretaria o directament als interessats. L’horari de visites de l’equip directiu estarà visible al taulell de Secretaria.

Sumari

Descans i canvi de torn

En el descans i durant el canvi de torn de matí a tarda no es pot romandre dins l’Escola. S’ha de sortir de l’edifici o fer ús de la Biblioteca. Els períodes de descans són de 11:00 h. a 11:30 h. pel matí i de 18:00 h. a 18:30 h. per la tarda.

Sumari

Llengua de l’escola

El català com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua emprada com a llengua vehicular i d´aprenentatge del Centre respectant el castellà com llengua cooficial de Catalunya i les altres llengües emprades pels alumnes d’altres Comunitats Autònomes o Països.

Sumari

Queixes i suggeriments

A Secretaria es pot demanar un full amb el qual es podran exposar les queixes o suggeriments a la direcció del centre. No obstant això, recomanem intentar solucionar qualsevol problema parlant, en primera instància, amb les persones implicades.

Sumari

Certificats

El CFA Can Batlló és centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya per a la Preparació a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Això implica que el CFA Can Batlló pot expedir certificats d’aprofitament a aquells alumnes que compleixin aquestes dues condicions:

 1. Que assisteixin, durant tot el curs, a un mínim del 80 % de les classes (mitjana aritmètica de les matèries matriculades), i
 2. Que obtinguin una nota mínima de 5.00 en l’avaluació final (mitjana aritmètica de les matèries matriculades)

En acabar el Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, les Juntes d’Avaluació atorgaran als alumnes el Certificat d’assistència i aprofitament, sempre i quan s’hagin complert les condicions anteriors o així ho decideixi la Junta d’Avaluació.

Sumari

Repetició de curs

En el cas de no superar un curs, s’atendrà a la normativa que apliqui la Generalitat de Catalunya.

Sumari

Emergències. Informació per a l’evacuació de l’edifici

En el supòsit de situacions d’EMERGÈNCIA que requereixin EVACUAR les dependències del Centre, les actuacions a seguir, tant pel personal visitant com pel personal del Centre, s’han organitzat pensant en termes de seguretat per a les persones. Per a tot això, us agrairíem que tinguéssiu presents les següents indicacions:

 • Si detecteu una situació d’emergència aviseu a Consergeria, ubicada a la Planta Baixa.
 • En cas que soni una alarma, espereu les instruccions que us indicaran i si cal, evacueu l’edifici.
 • No utilitzeu l’ascensor i no perdeu la calma.
 • Seguiu les instruccions del professorat i del cap d’emergències.
 • Heu de sortir per l’escala d’emergència fins al punt de trobada (al costat de la xemeneia).
 • Deixeu tancades les portes i finestres, ja que així s’evita la propagació del foc.
 • IMPORTANT: Si a l’escala hi ha fum, no sortiu. Heu de quedar-vos a l’espai on us trobeu i demanar auxili.

Sumari